[nginx]Nginx与Apache的Rewrite规则实例对比

时间:2018-01-05 15:28酷播
Nginx与Apache的Rewrite规则实例对比

体育彩票七位数 www.bzrkx.com Nginx与Apache的Rewrite规则实例对比

简单的Nginx和Apache 重写规则区别不大,基本上能够完全兼容。例如:

Apache Rewrite 规则:

RewriteRule ^/(mianshi|xianjing)/$ /zl/index.php?name=$1 [L]

RewriteRule ^/ceshi/$ /zl/ceshi.php [L]

RewriteRule ^/(mianshi)_([a-zA-Z]+)/$ /zl/index.php?name=$1_$2 [L]

RewriteRule ^/pingce([0-9]*)/$ /zl/pingce.php?id=$1 [L]

Nginx Rewrite 规则:

rewrite ^/(mianshi|xianjing)/$ /zl/index.php?name=$1 last;

rewrite ^/ceshi/$ /zl/ceshi.php last;

rewrite ^/(mianshi)_([a-zA-Z]+)/$ /zl/index.php?name=$1_$2 last;

rewrite ^/pingce([0-9]*)/$ /zl/pingce.php?id=$1 last;

来源//blog.csdn.net/u011598153/article/details/48181519

热门文章推荐

请稍候...
体育彩票七位数
幸运农场开奖结果直播 | 幸运飞艇直播 | 241| 589| 157| 492| 875| 456| 182| 277| 498| 817|